NIBE Group

BoxMaster och SkyMaster levereras med integrerat styrsystem – BoxManager.

BoxMaster flödesbild

Styrning:

Aggregatet är avsett att gå kontinuerligt.

Alt. Tryckreglering:

Regulatorn i BoxManager strävar att konstanthålla trycket vid F.BP1 med hjälp av varvtalet på F.GQ1. Utekompensering av trycket är möjligt.

Alt. Flödesreglering:

Regulator i BoxManager strävar att konstanthålla flödet vid F.BF1 med hjälp av varvtalet på F.GQ1. Utekompensering av flödet är möjligt.

Brand:

Om temperaturen vid F.BT1 överstiger inställt värde (38-45°C som standard) eller om insignal Brand erhålls, ökar fläkthastigheten till max. Om brandspjäll F.QM1 är inkopplat, öppnar detta samtidigt.

Om F.BT1 är ur funktion tolkar styrenheten detta som brand och samma åtgärder vidtas.

Spjället F.QM1 skall dimensioneras så att rätt tryck erhålls vid brand.

Möjlighet till inkoppling av rökdetektorer, extra temperaturgivare och extra spjäll finns i styrsystemet.

Mer information

BoxMaster produktkatalog