NIBE Group

GreenMaster

Årets Bästa Renoveringsprojekt

Leverantör till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2018

NIBE AirSite levererade ventilationsaggregaten till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016, då till projektet Backa Röds Pärlor.

I år tilldelades Familjebostäder priset för projektet Tellusgatan i Bergsjön, dit NIBE AirSite levererade 6 st GreenMaster-XXL ventilationsaggregat med dubbla plattvärmeväxlare.

Tellusgatan i Bergsjön
Tellusgatan i Bergsjön. Foto: Familjebostäder

Vi är glada och stolta över att vara en del av fastighetsbranschens utvecklings- och hållbarhetsarbeten, och extra glada att vi nu är en del av det för andra gången.

Vill ni veta mer om Årets Bästa Renoveringsprojekt? Läs mer på SABOs hemsida och Familjebostäders pressmeddelande om SABOs utmärkelse.

Avfrostning

Mitt i sommarvärmen kom vi att tänka på avfrostning

Det är fastställt att den Globala uppvärmningen sker på grund av ökat koldioxidtillskott som ett av de största skälen. Att spara energi är därför en av de viktigaste åtgärderna som vi står inför. Det är svårt att tänka sig en kall vinter med behov av effektiv värmeåtervinning och bästa tänkbara avfrostningssystem så här efter en varm och skön sommar. Vi på NIBE AirSite vill hjälpa till att förklara vad det handlar om.

 

Snäll mot moder jord och din plånbok

Om vi med Dubbel plattvärmeväxlare höjer verkningsgraden ifrån dagens normalt föreskrivna 78% till 87,2% och sänker SFP ifrån 1,8 till 1,27 innebär det en LCC-besparing (30 år) på 42 miljarder kronor. Under 30 år kan man estimera en produktion på minst 54 000 aggregat (baserat på att vi bygger lika mycket varje år). Ofta är byggkostnaderna redan budgeterade och den stora besparing på att förbättra aggregaten innebär endast mindre extrakostnad på aggregatet vilket betalas tillbaka på något år.


LCC-DiagramLCC-Diagram

Först vill vi slå ett slag för den höga verkningsgraden, den är extra viktig då ventilationen är igång 24 timmar om dygnet 365 dagar per år i minst 30 år från leverans.

Vi är så glada över att den senaste vintern blev ovanligt kall, i Västra Götaland det kallaste året sedan man började med motströmsvärmeväxlare och dubbla plattvärmeväxlare i det formatet vi idag ser. Vi har ca 100 aggregat uppkopplade och loggar kontinuerligt data. Detta har gett oss ovärderlig information och kunskap angående ämnet.

Nu till tekniken bakom vår GreenMaster-XXL (Dubbel Plattvärmeväxlare) och varför vi inte använder motströmsvärmeväxlare:

Båda värmeväxlarna kan ge både låg och hög verkningsgrad beroende på lamelldelning och frontarea i förhållande till flödet. GreenMaster-XXL kan få ca 60 % upp till ca 92 % torr verkningsgrad. Det är enklare att komma upp till de bästa värdena på de större storlekarna, antagligen på grund av att längden växlare är större för flödet att passera.

Vi har provat GreenMaster-XXL ned till -20˚C och hittills är det största påfrysningstrycket vid ca minus 7–9 ˚C. Fuktinnehållet i frånluften är avgörande för påfrysningen och vi har märkt att en kall novemberkväll kan ge större påfrysningseffekt en än kall dag i mars.


Med GreenMaster-XXL är växlaren från vägg-vägg och får maximal frontarea. Sommarregleringen utförs ovanför växlaren i frånluften, detta har också flera driftsfördelar. Tex så blir alltid tilluft och frånluft-strömmarna rakt mot filter hela tiden hela året. Tryckfallet över filter är således korrekt och överensstämmande med Eurovents certifieringstest även vid avfrostningsfallet.

Tillbaka till avfrostningen, det är inte verkningsgrad eller tilluftstemperaturer som vi oroas för, dessa visar sig bli mycket bra. Tryckfallet pga påfrysningen är helt och hållet det som man fokuserar sig på. I första hand utför GreenMaster-XXL sektionsavfrostning på olika sätt utan att reglera ned tilluftsflödet. Temperaturer och tryck bevakas kontinuerligt och det är först när tryckfallet överskrider ca 50 % över projekterat tryckfall som nedreglering sker. Antalet nedreglerade timmar är mycket begränsade och ses enbart som avfrostningsåtgärd under ett kort tillfälle, alltså inte kontinuerligt vilket hade kunnat ses som olyckligt för OVK hänseende.


Nu till de stora fördelarna:

 • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) får ett värmebatteri på ca 1/3 av effekten jämfört med det batteri som behövs med Motströmsvärmeväxlare.
 • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) ger en minskad så kallad Maxeffekt vilket ger lägre effekttaxa på ca 500–600 kr/kW/år.
 • Om tilluftstemperatur på +12°C till +16°C är tillräckligt behövs inget värmebatteri. Då inget batteri väljs blir det heller inga kostnader för rördragning mellan undercentral och fläktrum. Dessutom så riskerar man inga frysskador på batteri som inte finns.
 • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) är enkel att rengöra på frånluftsidan eftersom det är vertikala lameller.
 • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) har Frånluft och Avluft är på ”övervåningen” vilket är fördel för brandfunktionen ”Fläkt i Drift”. Vi använder ingen utelufts/tilluftsbypass, eftersom vi anser att vår avfostningsfunktion säkrar driften utan klagomål ifrån hyresgäster och utan problem med OVK kontroller. Billigare inkoppling av fläkt i drift kanaler.

 

 


Ordlista:

Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Den betecknas vanligtvis med η (eta).

Verkningsgraden η=(Tilluftstemp-Utetemp)/(Frånluftstemp-Utetemp)

När verkningsgrad för värmeväxlare redovisas ska alltid torr verkningsgrad enligt SS‐EN 308:1997 anges. Denna verkningsgrad ska redovisas utan hänsyn till värme från fläktar. Detta krav hindrar ej att verkningsgraden också redovisas för andra temperatur- och fukttillstånd.

Redovisning av temperaturverkningsgrad (huvudregel)
Tilluftens torra temperaturverkningsgrad
Frånluft: +25 °C, 27 % relativ fuktighet (daggpunkt +5 °C) Uteluft: +5 °C

SFP Betyder Specific Fan Power och visar hur stor effekt som behövs för att transportera till och frånluft. Det mäts i kW. Det som påverkar SFP är ventilationssystemets totala tryckfall samt fläktarnas inklusive motorers totala verkningsgrad.

LCC Betyder Life Cycle Cost. LCC-analys där totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. LCC kan användas för utvärdering av produkter och installationer.

Motströmsväxlare Värmeväxlare som liknar en korsströmsväxlare men med förlängd mittendel. Aggregatets längd med Motströmsväxlare blir en aning kortare än med Dubbel plattvärmeväxlare. Avfrostningen ger tilluftstemperaturer oftast mellan -2 °C och +2 °C. Avfrostning behöver starta vid ca -2 °C och vid låga utetemperaturer under -10 °C reduceras oftast tilluftsflödet.

Dubbel plattvärmeväxlare Värmeväxlare där två korsströmsväxlare monteras i serie. Oftast tätare byggd än Motströmsväxlare. Intransport med mindre delningsmått än med Motströmsvärmeväxlare.

Lamelldelning Avståndet mellan metallplåtarna (lameller) i värmeväxlaren.

Frontarea Värmeväxlarens hela yta som luften passerar.

Sektionsavfrostning Då kondensvatten fryser inuti värmeväxlaren ökar tryckfallet och avluftsfläkten måste arbetare hårdare och till slut kommer ingen luft genom växlaren. Påfrysningen sker relativt snabbt och kan gå ifrån projekterade 120-180 Pa ända upp till 1000 Pa och mer i värsta fall. Olika leverantörer löser detta på olika bättre och sämre sätt. Vi menar att med en stor frontarea får man möjlighet att dela upp spjället i flera sektioner och flera spjällmotorer. Spjället sitter mellan uteluftsfilter och värmeväxlaren. Genom att stänga en sektion i taget mot den kalla uteluften ges frånluften möjlighet att smälta isen och därigenom hålla nere tryckfallet över värmeväxlaren. En bra fungerande sektionsavfrostning kan åstadkomma tilluftstemperatur vid -18 °C ute, på nära +17 °C utan eftervärmning.

Sommarreglering För att inte frånluften skall värma upp tilluften finns det ett byPass spjäll i frånluften. Detta spjäll öppnar/stänger allteftersom behovet på kallare/varmare tilluftstemperatur förändras.

Filter Filter renar luften det vet nog de flesta. Men det är mycket stora nyheter som händer inom filterbranschen, G4, M5, M6, F7 mm är i princip historia och nu handlar det om andel i procent av en viss partikelstorlek. Aktuella variabler är uteluftskvalitet, Tilluftskvalitet och innemiljö.

Generellt kan man förenkla enligt nedan men, det är viktigt att förstå den nya principen, eftersom olika städer och adresser har olika uteluftskvalitet. Man kan spara mycket energi genom att välja tex ePM10 70% istället för ePM1 65% där trafiken inte är så hård.

ePM10 50% - ePM10 60% tidigare M5
ePM2,5 50% - ePM10 70% tidigare M6
ePM1 60% - ePM1 65% tidigare F7
ePM1 85% tidigare F9

 

 

 

 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet.

BoxMaster M - Kompakta boxfläktar

Frånluftsfläkt från Air-Site

BoxMaster M är en fläktlösning i ett kompakt paket. BoxMaster M finns i flera olika varianter, konfigurerad för antingen frånluft eller tilluft, samt även i högtemperaturutförande för kontinuerlig drift vid 100°C. Alla varianter levereras med energisnåla EC-motorer, även högtemperatursvarianter. Höljet kan fås med polyuretanisolering (C4) eller med mineralullisolering (C5). För styrning av BoxMaster M används kontrollsystemet BoxManager som gör det enkelt anpassa ventilationen efter lokalens behov.

Läs mer om BoxMaster M och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Domus Medica och IKEA, Island

GreenMaster på IKEA i Reykjavik

NIBE AirSite's första GreenMaster-ordrar till Island bestod av en dubbelleverans (FTX-aggregatet GreenMaster-@ samt GreenMaster-M-F) till den Isländska entreprenören Proventa, som utförde ventilationsarbeten på möbelvaruhuset IKEA samt läkarmottagningen Domus Medica i Reykjavík.

Frånluftsvärmepumpar

Från och med 2019 höjer Boverket sina krav på energihushållning i fastigheter, vilket ställer landets fastighetsägare inför en tuff utmaning. Till fastigheter där det idag finns frånluftsventilation utan återvinning, är NIBE AirSites GreenMaster HP den trygga och tysta lösningen.

Genom ett samarbete med NIBE har vi tagit fram en fantastisk energibesparande lösning, med fokus på trygghet och låga ljudnivåer. Med kylmoduler från välkända NIBE, inkapslade i maximal ljudisolerande och vibrationsdämpande isolering, och högkvalitativa ventilationsaggregat från NIBE AirSite, så är GreenMaster HP lösningen för dig som vill ha ett tryggt och tyst energibesparande.

GreenMaster HP skiss

Dokumentation GreenMaster HP


  Benämning Uppladdad
Ladda ner IHB IHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2020-12-07
Ladda ner användarmanual IHB GreenMaster-HP 12/12, 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2020-05-29
Ladda ner Transport- och installationsmanual OHB GreenMaster-HP 12, 16 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 12/12 (SE) 2017-10-04
Ladda ner MODBUS register lista OHB GreenMaster-HP 16/12, 16/15, 16/20, 16/30 (SE) 2017-10-04

GreenMaster - Sammanfattning

Flow Chart with Customer designations

 • Flödesbild, skyltar och dokumentation projektanpassas efter kundens önskemål (se ovan)
 • Modbus TCP = Smart DUC
 • Manodo-kompetens inom aggregatleveransen
 • Magnelis (C5) filtergolv TF
 • Åldersbeständiga tryckslangar
 • Filtertryck i display (Pa)
 • Filter tätas mot aggregatram
 • Stabila ställbara fötter
 • Greenmaster-XXL (Dubbla plattvärmeväxlare)
  • Enklare rengöring
  • Sektionsavfrostning med höst- och vårfunktion = jämnare temperaturreglering
 • Servicevänlig placering av apparatlåda och kablage
 • Rekommenderas av Sunda Hus
 • Möjlighet till inkoppling av rökdetektorer och externa brandspjäll med återföring till apparatlåda
 • Sex tryckgivarmätningar standard (2 x Filter, 2 x Kanal, 2 x Fläktar)
 • Hög verkningsgrad
 • Hög kvalitet

GreenMaster @ - Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare FTX från NIBE AirSite

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-@ använder en roterande värmeväxlare med mycket hög verkningsgrad. Byggmåttet och priset är de stora fördelarna gentemot NIBE AirSites storsäljare GreenMaster XXL.

GreenMaster-@ levereras som ett komplett luftbehandlingsaggregat med fläktar, växlare och filter förmonterade, redo för installation i fläktrum.

Läs mer om GreenMaster-@ och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Dokumentation GreenMaster @


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Transport- och installationsmanual IHB GreenMaster Transport- och Installationsmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner GreenMaster Användarmanual OHB GreenMaster Användarmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner Servicemanual SEM GreenMaster Servicemanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v24 (ENG) 2020-10-21

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.49 (För aggregat med kontroller T03-2) 2018-12-21
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.5.6.3 (För aggregat med kontroller T03-3) 2019-10-14
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.1 (Installationsprogram för setupformulär) 2019-11-20

GreenMaster C-T - Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat från Air-Site

Air-Sites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-C-T är ett rent tilluftsaggregat med möjlighet till eftervärmning genom ett inbyggt värmebatteri. Vätskeblandningen i batteriet är oftast av etylalkohol, men kan även levereras med andra medier.

Läs mer om GreenMaster-C-T och Air-Sites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta Air-Site för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster C-T


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner transport- och installationmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMC-T v1.02 2017-12-16
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

GreenMaster HP - Frånluftsvärmepump

GreenMaster HP är uppbyggd i 2 våningar och 6 moduler, vilket medför flexibel placering av aggregat när det är ont om utrymme. Nedan ser ni de varianter som vi erbjuder som standard.

Saknar fastigheten utrymme inomhus så finns utomhusutförande till GreenMaster HP Compact och GreenMaster C-F för installation på taket.


GreenMaster HP Compact

En kompakt lösning där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten är sammanbyggda i en fabriksmonterad enhet och köldbärarrören är färdigkopplade inne i aggregatet. Om höjden tillåter och det är möjligt att placera allt på samma ställe så är Compact att föredra.

Övervåning
Undervåning
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
Avluftsfläkt  


GreenMaster C-F med separat värmepump

En lösning för vindar med lågt i tak och med frånluftsventilation. Värmepumpen placeras i undercentralen, vilket ger en fördel för serviceteknikerna med färre enheter på vinden att utföra servicearbete på.

Övervåning
Separat modul
GreenMaster hölje F1155-12, -16
Filter F1345-24, -30, -40, -60
Kylbatteri (brine)

Inklusive styrenhet för uppkoppling till molntjänst

Fläkt i drift (brand) Utföres på plats                
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
GreenManager Påfyllnad
  Igångkörning


GreenMaster HP Compact Low

En lösning för vindar med lågt i tak där frånluftsventilationsenheten och värmepumpsenheten får plats på vinden. Enheterna placeras bredvid varandra, vilket ger en relativt kort röranslutning för brinelösningen.

Separat aggregat Separat modul
GreenMaster hölje Inverterstyrd 12 eller 16 kW
Filter On/off-styrd 12, 15, 20 eller 30 kW
Kylbatteri (brine) Air-Site myUpway
Fläkt i drift (brand) Utföres på plats
Avluftsfläkt Ventiler, rör, isolering, pumpar m.m.
  Påfyllnad
  Igångkörning

GreenMaster XXL - Dubbel plattvärmeväxlare

Dubbel plattvärmeväxlare från NIBE AirSite

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-XXL använder två plattvärmeväxlare i serie, vilket innebär mycket hög verkningsgrad. Tilluften får en rak ström genom växlarna och passerar sedan de viktiga sektionsavfrostningsspjällen. Frånluften regleras via ett förbigångsspjäll över värmeväxlarna och går vertikalt i två steg genom växlarna vid värmebehov. Detta innebär effektivare kondensering än vad traditionella motströmsväxlare klarar av. Rengöring av växlarnas frånluftsdel underlättas med denna layout.

GreenMaster-XXL överför ingen lukt mellan frånluft och tilluft.

Levereras med sektionsavfrostning som standardfunktion.

Läs mer om GreenMaster-XXL och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Dokumentation GreenMaster XXL


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Transport- och installationsmanual IHB GreenMaster Transport- och Installationsmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner GreenMaster Användarmanual OHB GreenMaster Användarmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner Servicemanual SEM GreenMaster Servicemanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v25 (ENG) 2020-12-04

Kringlaskolan Södertälje

Kringlaskolan Södertälje

NIBE AirSite levererade luftbehandlingsaggregatet till Kringlaskolan i Södertälje när ombyggnad och renovering gjordes under 2015. Leveransen bestod av ett GreenMaster-XXL-6-aggregat för ett luftflöde av 3 m3/s.

Luftbehandlingsaggregat

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster finns i 13 st standardstorlekar och levereras med energieffektiva, miljövänliga EC-motorer. Luftflöden från 0,1 m3/s till 16 m3/s på våra standardmodeller. Kundanpassade luftbehandlingsaggregat (GM-S) kan konstrueras för ännu högre flöden. Spjäll, filter aggregathölje m.m. enligt produktkatalogen under fliken "Mer information".

Brandfunktioner

Alla aggregat från NIBE AirSite kan hantera upp till 15 stycken spjällmoduler kopplade via SIOX-fältbuss vilket ger varje styrenhet möjlighet att styra upp till 30 stycken brandspjäll. Detta är en standardfunktion i NIBE AirSites programvara och det enda som tillkommer är spjällmoduler, vilket kan innebära stora besparingar mot att ha ett separat styrsystem för brandfunktioner.

Följ NIBE AirSites snabbvalsdiagram för att snabbt och räkna ut vilken GreenMaster-storlek som passar bäst för Ert projekt. Beräkningar och aggregatdata erhålls via NIBE AirSites aggregatvalsprogram Air-Site GreenMaster Application. Ladda ner programmet här »

Luftbehandlingsaggregat diagram

Mekonomen Alingsås

GreenMaster-A-2 på Mekonomen

GreenMaster-@-2 från NIBE AirSite hanterar luftklimatet på verkstaden hos Mekonomen i Alingsås.

Näverlursgatan Etapp 1

Näverlursgatan

Bild: Serneke

NIBE AirSite levererade 2 st luftbehandlingsaggregat av typen GreenMaster-XXL-6 (dubbla plattvärmeväxlare) till första etappen av upprustningen av Näverlursgatan. Slutkunden är Bostads AB Poseidon, totalentreprenör Serneke och ventilationsentreprenör Ventilationsgruppen i Bohuslän AB.

Olle Nystedts Plats i Göteborg

GreenMaster på Olle Nystedts Plats

Under 2015 levererade NIBE AirSite 5 st GreenMaster-luftbehandlingsaggregat och 11 st SkyMaster takfläktar för en komplett leverans med styrövervakning i centrala Göteborg. Vid ökad CO/CO2-halt i garaget under fastigheten ökar frånluftsfläktarnas flöde samtidigt som ny ren luft förses via 2 st GreenMaster-C-T-aggregat i källaren. Fastigheten övervakas via slutkundens SCADA-system och samtliga aggregat och fläktar kommunicerar via Modbus TCP.

Rödjan

GreenMaster-XXL-8 i Göteborg

GreenMaster-XXL-8

Sommaren 2015 levererade NIBE AirSite luftbehandlingsaggregat av typ GreenMaster-XXL-8 till Saybolts laboratorium i Göteborg. Leveransen bestod också av ett kontorsaggregat med roterande värmeväxlare, GreenMaster-@-4.

Styrsystem

GreenMaster HP optimeras och kompletteras med en unik styrenhet, framtagen tillsammans med NIBE, som reglerar VS-kretsen utifrån en mängd givare. För att värmepumpens prestanda skall kunna nyttjas på bästa sätt, är styrningen a och o för att återvinna så mycket som möjligt i systemet. (Klicka för större bild)

GreenMaster HP flowchart

Versionshistorik T03-3_GMA

 

Version T03-3_GMA_2.5.5.6
Publicerad BETA (Ej publicerad ännu)
Språk FW -
Språk DFF -
Nyheter -
Ändringar Prioritering av temperaturreglering framför frysskyddsregulator
Den vanliga temperaturregulatorn tvingas att vara prioriterande över frysskyddsregulatorn, så att det inte kan finnas risk att frysskyddsregulatorn varmhåller batteriet till ett lägre temperaturbörvärde än önskat börvärde.

Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
För att förenkla tidshanteringen för slutanvändaren är ingångsfiltreringen nu angett i sekunder istället för steg 0-15. 

Version T03-3_GMA_2.5.5.5
Publicerad BETA (Ej publicerad ännu)
Språk FW -
Språk DFF -
Nyheter Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
Funktionsuppdateringen innehåller nya val där ingångsfiltreringen för respektive RTU-givare kan justeras med hjälp av en fördröjningsparameter (0-15), för att värdet skall stabiliseras bättre.
Ändringar -

Version T03-3_GMA_2.5.5.4
Publicerad 2019-09-25
Språk FW SE, EN
Språk DFF SE
Nyheter Frysskyddsregulator
Denna programversion innehåller en helt ny frysskyddsregulator med parametrar för P-band och I-tid. Detta för att varmhållningen av H.BT1 skall hållas jämnare. Frysskyddsregulatorn övertar reglering av H.BT1 om aktuell temperatur vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme. När frysskyddsregulatorn är till, reglerar H.QN1 att upprätthålla ett önskat börvärde för H.BT1.
Varmhållning av H.BT1 vid stoppat aggregat
Denna programversion startar även frysskyddsregulatorn om temperaturen vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme, vid stoppat aggregat.

Nytt funktionsval för återluftsdrift
Via rumstemperatur BT2.
Ändringar -

Version T03-3_GMA_2.5.5.3
Publicerad 2019-09-20
Språk FW SE
Språk DFF SE
Nyheter Val av frysskyddsregulator samt varmhållning vid stoppat aggregat
Testversion för de nya funktionerna som skall lanseras inom kort.

Nytt funktionsval för återluftsdrift
Testversion för de nya funktionerna som skall lanseras inom kort.

Ingångskälla för temperaturgivare T.BT2
Från och med denna version går det att läsa in temperaturvärdet för T.BT2 via samma Modbus-register som utetemperatur BT1.
Ändringar -

Versionshistorik T03-3_GMXXL

 

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.2
Publicerad Under utveckling
Nyheter Frysskyddsregulator
Denna programversion innehåller en helt ny frysskyddsregulator med parametrar för P-band och I-tid. Detta för att varmhållningen av H.BT1 skall hållas jämnare. Frysskyddsregulatorn övertar reglering av H.BT1 om aktuell temperatur vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme. När frysskyddsregulatorn är till, reglerar H.QN1 att upprätthålla ett önskat börvärde för H.BT1.

Varmhållning av H.BT1 vid stoppat aggregat
Denna programversion startar även frysskyddsregulatorn om temperaturen vid H.BT1 understiger frysskyddslarmgräns+offset till start av värme, vid stoppat aggregat.

Filtreringstid på tryckgivare via Modbus RTU
Funktionsuppdateringen innehåller nya val där ingångsfiltreringen för respektive RTU-givare kan justeras med hjälp av en fördröjningsparameter (angett i sekunder), för att värdet skall stabiliseras bättre.
Ändringar Prioritering av temperaturreglering framför frysskyddsregulator
Den vanliga temperaturregulatorn tvingas att vara prioriterande över frysskyddsregulatorn, så att det inte kan finnas risk att frysskyddsregulatorn varmhåller batteriet till ett lägre temperaturbörvärde än önskat börvärde.

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.1
Publicerad 2019-09-12
Nyheter Behovsanpassad sektionsavfrostning
Funktionsuppdateringen innebär att sektionsavfrostningen startar när tryck F.BP3 överstiger inställt värde (nytt) samtidigt som utetemperaturen understiger inställt värde (befintligt). Tidigare startade sektionsavfrostningen enbart när utetemperaturen understeg inställt värde.
T03-3_GMXXL_2801_1

Stöd för Modbus RTU-avläsning av ny fläkttyp
Fläktar av typ Nicotra Gebhardt finns nu med som val i RTU-avläsningen.
T03-3_GMXXL_2801_2
Ändringar Automatisk återgång av C-larm
Larmtyp C återgår nu alltid automatiskt.

Version T03-3_GMXXL_2.8.0.0
Publicerad 2019-08-15
Nyheter -
Ändringar Versionsnummerhantering
För att versionsnumret skall presenteras korrekt i DFF har detta kortats ned så att det numera presenteras enligt principen "T03-3_GMXXL_2800".
T03-3_GMXXL_2800_1

Version T03-3_GMXXL_2.7.0.1
Publicerad 2019-06-12
Nyheter -
Ändringar Borttaget av val av polaritet för digitalutgång DO-7 (F.QM2)
Omvänd polaritet för F.QM2 är inte längre möjligt att välja. Spjället skall alltid vara kopplat så att det är öppet i strömlöst/larmande tillstånd.

Version T03-3_GMXXL_2.7.0.0
Publicerad 2019-05-22
Nyheter -
Ändringar Borttaget val av brandlarm via AI-3, AI-4, AI-5 samt Y03
Det är nu inte längre möjligt att använda analogingångarna AI-3, AI-4 och AI-5 som brandlarmsingångar. Det finns fortfarande möjlighet via analogingång AI-6, som är avsedd att användas för "brandlarm i tilluft". Separat brandlarmsingång via Y03 är också borttagen.

Testsekvenser borttagna
Testmenyn för olika driftlägen är borttagen då den inte längre uppfyller sin funktion och har inte uppdaterats på flera år.

Version T03-3_GMXXL_2.6.9.1
Publicerad 2019-05-15
Nyheter RTU-larm
Lagt in C-larm "RTU-larm", som aktiveras vid kommunikationsfel mot Modbus RTU-givare.

Fast utstyrning av 0...10V-signal till fläktar vid RTU-larm
Om någon av Modbus RTU-givarna T.BF1, T.BP1, F.BF1 eller F.BP1 förlorar RTU-kommunikation forceras fläktar att gå på förbestämd hastighet i de nya parametrarna på respektive fläkt-flik i DFF.

RTU-kommunikation mot fläktar
RTU-kommunkation för SFP-beräkning aktiveras numera endast då båda fläktarna har en definierad RTU-adress som är högre än 0. Om någon av fläktarna anges med adress 0 inaktiveras RTU-kommunikation mot båda fläktar.
Ändringar Borttaget val av brandlarm via AI-3, AI-4, AI-5 samt Y03
Det är nu inte längre möjligt att använda analogingångarna AI-3, AI-4 och AI-5 som brandlarmsingångar. Det finns fortfarande möjlighet via analogingång AI-6, som är avsedd att användas för "brandlarm i tilluft". Separat brandlarmsingång via Y03 är också borttagen.

Testsekvenser borttagna
Testmenyn för olika driftlägen är borttagen då den inte längre uppfyller sin funktion och inte uppdaterats på flera år.

Version T03-3_GMXXL_2.6.9.0
Publicerad 2019-04-08
Nyheter Första officiella mjukvaran för GreenMaster-XXL med T03-3
Mjukvaran är baserad på T03-2_GMXXL_2.68.

EnergyMaster
Denna programvara har stöd för Modbus RTU-kommunikation mellan logikenhet T03-3 och aggregatets fläktar, samt har möjlighet till SFP-beräkning till samtliga modeller som stödjer detta.

Externt lokalt brandlarm via SIOX

Lagt in C-larm "Ext.SX Brand", som aktiveras när det är ett aktivt lokalt brandlarm i en sektion som inte är kopplad till det centrala brandlarmet. Detta för att aggregatet inte skall försättas i brandläge för varje lokal brandenhet.
Ändringar -

Volvo TA Torslanda

Volvo Truckladdning GreenMaster-XXL-4

GreenMaster-XXL vid truckladdningen på Volvo TA3

Volvo Personbilar i Göteborg använder NIBE AirSite's ventilationsaggregat GreenMaster-XXL-4 för att hantera klimatet i truckladdningsavdelningen i karosseribyggnaden TA.

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.