NIBE Group

Ventilationsaggregat

Årets Bästa Renoveringsprojekt

Leverantör till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2018

NIBE AirSite levererade ventilationsaggregaten till Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016, då till projektet Backa Röds Pärlor.

I år tilldelades Familjebostäder priset för projektet Tellusgatan i Bergsjön, dit NIBE AirSite levererade 6 st GreenMaster-XXL ventilationsaggregat med dubbla plattvärmeväxlare.

Tellusgatan i Bergsjön
Tellusgatan i Bergsjön. Foto: Familjebostäder

Vi är glada och stolta över att vara en del av fastighetsbranschens utvecklings- och hållbarhetsarbeten, och extra glada att vi nu är en del av det för andra gången.

Vill ni veta mer om Årets Bästa Renoveringsprojekt? Läs mer på SABOs hemsida och Familjebostäders pressmeddelande om SABOs utmärkelse.

Avfrostning

Mitt i sommarvärmen kom vi att tänka på avfrostning

Det är fastställt att den Globala uppvärmningen sker på grund av ökat koldioxidtillskott som ett av de största skälen. Att spara energi är därför en av de viktigaste åtgärderna som vi står inför. Det är svårt att tänka sig en kall vinter med behov av effektiv värmeåtervinning och bästa tänkbara avfrostningssystem så här efter en varm och skön sommar. Vi på NIBE AirSite vill hjälpa till att förklara vad det handlar om.

 

Snäll mot moder jord och din plånbok

Om vi med Dubbel plattvärmeväxlare höjer verkningsgraden ifrån dagens normalt föreskrivna 78% till 87,2% och sänker SFP ifrån 1,8 till 1,27 innebär det en LCC-besparing (30 år) på 42 miljarder kronor. Under 30 år kan man estimera en produktion på minst 54 000 aggregat (baserat på att vi bygger lika mycket varje år). Ofta är byggkostnaderna redan budgeterade och den stora besparing på att förbättra aggregaten innebär endast mindre extrakostnad på aggregatet vilket betalas tillbaka på något år.


LCC-DiagramLCC-Diagram

Först vill vi slå ett slag för den höga verkningsgraden, den är extra viktig då ventilationen är igång 24 timmar om dygnet 365 dagar per år i minst 30 år från leverans.

Vi är så glada över att den senaste vintern blev ovanligt kall, i Västra Götaland det kallaste året sedan man började med motströmsvärmeväxlare och dubbla plattvärmeväxlare i det formatet vi idag ser. Vi har ca 100 aggregat uppkopplade och loggar kontinuerligt data. Detta har gett oss ovärderlig information och kunskap angående ämnet.

Nu till tekniken bakom vår GreenMaster-XXL (Dubbel Plattvärmeväxlare) och varför vi inte använder motströmsvärmeväxlare:

Båda värmeväxlarna kan ge både låg och hög verkningsgrad beroende på lamelldelning och frontarea i förhållande till flödet. GreenMaster-XXL kan få ca 60 % upp till ca 92 % torr verkningsgrad. Det är enklare att komma upp till de bästa värdena på de större storlekarna, antagligen på grund av att längden växlare är större för flödet att passera.

Vi har provat GreenMaster-XXL ned till -20˚C och hittills är det största påfrysningstrycket vid ca minus 7–9 ˚C. Fuktinnehållet i frånluften är avgörande för påfrysningen och vi har märkt att en kall novemberkväll kan ge större påfrysningseffekt en än kall dag i mars.


Med GreenMaster-XXL är växlaren från vägg-vägg och får maximal frontarea. Sommarregleringen utförs ovanför växlaren i frånluften, detta har också flera driftsfördelar. Tex så blir alltid tilluft och frånluft-strömmarna rakt mot filter hela tiden hela året. Tryckfallet över filter är således korrekt och överensstämmande med Eurovents certifieringstest även vid avfrostningsfallet.

Tillbaka till avfrostningen, det är inte verkningsgrad eller tilluftstemperaturer som vi oroas för, dessa visar sig bli mycket bra. Tryckfallet pga påfrysningen är helt och hållet det som man fokuserar sig på. I första hand utför GreenMaster-XXL sektionsavfrostning på olika sätt utan att reglera ned tilluftsflödet. Temperaturer och tryck bevakas kontinuerligt och det är först när tryckfallet överskrider ca 50 % över projekterat tryckfall som nedreglering sker. Antalet nedreglerade timmar är mycket begränsade och ses enbart som avfrostningsåtgärd under ett kort tillfälle, alltså inte kontinuerligt vilket hade kunnat ses som olyckligt för OVK hänseende.


Nu till de stora fördelarna:

  • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) får ett värmebatteri på ca 1/3 av effekten jämfört med det batteri som behövs med Motströmsvärmeväxlare.
  • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) ger en minskad så kallad Maxeffekt vilket ger lägre effekttaxa på ca 500–600 kr/kW/år.
  • Om tilluftstemperatur på +12°C till +16°C är tillräckligt behövs inget värmebatteri. Då inget batteri väljs blir det heller inga kostnader för rördragning mellan undercentral och fläktrum. Dessutom så riskerar man inga frysskador på batteri som inte finns.
  • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) är enkel att rengöra på frånluftsidan eftersom det är vertikala lameller.
  • Dubbel Plattvärmeväxlare (XXL) har Frånluft och Avluft är på ”övervåningen” vilket är fördel för brandfunktionen ”Fläkt i Drift”. Vi använder ingen utelufts/tilluftsbypass, eftersom vi anser att vår avfostningsfunktion säkrar driften utan klagomål ifrån hyresgäster och utan problem med OVK kontroller. Billigare inkoppling av fläkt i drift kanaler.

 

 


Ordlista:

Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Den betecknas vanligtvis med η (eta).

Verkningsgraden η=(Tilluftstemp-Utetemp)/(Frånluftstemp-Utetemp)

När verkningsgrad för värmeväxlare redovisas ska alltid torr verkningsgrad enligt SS‐EN 308:1997 anges. Denna verkningsgrad ska redovisas utan hänsyn till värme från fläktar. Detta krav hindrar ej att verkningsgraden också redovisas för andra temperatur- och fukttillstånd.

Redovisning av temperaturverkningsgrad (huvudregel)
Tilluftens torra temperaturverkningsgrad
Frånluft: +25 °C, 27 % relativ fuktighet (daggpunkt +5 °C) Uteluft: +5 °C

SFP Betyder Specific Fan Power och visar hur stor effekt som behövs för att transportera till och frånluft. Det mäts i kW. Det som påverkar SFP är ventilationssystemets totala tryckfall samt fläktarnas inklusive motorers totala verkningsgrad.

LCC Betyder Life Cycle Cost. LCC-analys där totala kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. LCC kan användas för utvärdering av produkter och installationer.

Motströmsväxlare Värmeväxlare som liknar en korsströmsväxlare men med förlängd mittendel. Aggregatets längd med Motströmsväxlare blir en aning kortare än med Dubbel plattvärmeväxlare. Avfrostningen ger tilluftstemperaturer oftast mellan -2 °C och +2 °C. Avfrostning behöver starta vid ca -2 °C och vid låga utetemperaturer under -10 °C reduceras oftast tilluftsflödet.

Dubbel plattvärmeväxlare Värmeväxlare där två korsströmsväxlare monteras i serie. Oftast tätare byggd än Motströmsväxlare. Intransport med mindre delningsmått än med Motströmsvärmeväxlare.

Lamelldelning Avståndet mellan metallplåtarna (lameller) i värmeväxlaren.

Frontarea Värmeväxlarens hela yta som luften passerar.

Sektionsavfrostning Då kondensvatten fryser inuti värmeväxlaren ökar tryckfallet och avluftsfläkten måste arbetare hårdare och till slut kommer ingen luft genom växlaren. Påfrysningen sker relativt snabbt och kan gå ifrån projekterade 120-180 Pa ända upp till 1000 Pa och mer i värsta fall. Olika leverantörer löser detta på olika bättre och sämre sätt. Vi menar att med en stor frontarea får man möjlighet att dela upp spjället i flera sektioner och flera spjällmotorer. Spjället sitter mellan uteluftsfilter och värmeväxlaren. Genom att stänga en sektion i taget mot den kalla uteluften ges frånluften möjlighet att smälta isen och därigenom hålla nere tryckfallet över värmeväxlaren. En bra fungerande sektionsavfrostning kan åstadkomma tilluftstemperatur vid -18 °C ute, på nära +17 °C utan eftervärmning.

Sommarreglering För att inte frånluften skall värma upp tilluften finns det ett byPass spjäll i frånluften. Detta spjäll öppnar/stänger allteftersom behovet på kallare/varmare tilluftstemperatur förändras.

Filter Filter renar luften det vet nog de flesta. Men det är mycket stora nyheter som händer inom filterbranschen, G4, M5, M6, F7 mm är i princip historia och nu handlar det om andel i procent av en viss partikelstorlek. Aktuella variabler är uteluftskvalitet, Tilluftskvalitet och innemiljö.

Generellt kan man förenkla enligt nedan men, det är viktigt att förstå den nya principen, eftersom olika städer och adresser har olika uteluftskvalitet. Man kan spara mycket energi genom att välja tex ePM10 70% istället för ePM1 65% där trafiken inte är så hård.

ePM10 50% - ePM10 60% tidigare M5
ePM2,5 50% - ePM10 70% tidigare M6
ePM1 60% - ePM1 65% tidigare F7
ePM1 85% tidigare F9

 

 

 

 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet.

GreenMaster @ - Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare FTX från NIBE AirSite

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-@ använder en roterande värmeväxlare med mycket hög verkningsgrad. Byggmåttet och priset är de stora fördelarna gentemot NIBE AirSites storsäljare GreenMaster XXL.

GreenMaster-@ levereras som ett komplett luftbehandlingsaggregat med fläktar, växlare och filter förmonterade, redo för installation i fläktrum.

Läs mer om GreenMaster-@ och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Dokumentation GreenMaster @


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Transport- och installationsmanual IHB GreenMaster Transport- och Installationsmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner GreenMaster Användarmanual OHB GreenMaster Användarmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner Servicemanual SEM GreenMaster Servicemanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMA/GMXXL v24 (ENG) 2020-10-21

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.49 (För aggregat med kontroller T03-2) 2018-12-21
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMA v2.5.6.3 (För aggregat med kontroller T03-3) 2019-10-14
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.1 (Installationsprogram för setupformulär) 2019-11-20

GreenMaster C - Batterivärmeväxlare

Frånluftsaggregat med återvinning från NIBE AirSite

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-C finns både som frånluftsaggregat och tilluftsaggregat.

Applikationer inkluderar:

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat kopplat mot GreenMaster C-T Tilluftsaggregat för batteriåtervinning.

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat kopplat mot värmepump för värmeåtervinning. NIBE AirSite kan leverera NIBE värmepumpar för en komplett installation med samverkande styrsystem.

* GreenMaster C-F Frånluftsaggregat eller GreenMaster C-T Tilluftsaggregat i garage med reglering kopplad till CO-givare.

* GreenMaster C-T Kylaggregat med DX-batteri kopplat mot extern kylmaskin.

GreenMaster C utrustas med NIBE AirSites GreenManager styrsystem för enkel uppkoppling till överordnade SCADA-system via Modbus TCP.

Läs mer om GreenMaster C och NIBE AirSites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta NIBE AirSite för offertförfrågan.

Dokumentation GreenMaster C-F


  Benämning Uppladdad
Ladda ner Transport- och installationsmanual IHB GreenMaster Transport- och Installationsmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner GreenMaster Användarmanual OHB GreenMaster Användarmanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner Servicemanual SEM GreenMaster Servicemanual (SE) 2020-10-14
Ladda ner MODBUS register lista GreenMaster MODBUS TCP Register List GMC-F v11 (ENG) 2019-05-24

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner mjukvara T03-3_GMCF_2966 2020-11-03
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.1 (Installationsprogram för setupformulär) 2019-11-20

GreenMaster C-T - Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat från Air-Site

Air-Sites luftbehandlingsaggregat GreenMaster-C-T är ett rent tilluftsaggregat med möjlighet till eftervärmning genom ett inbyggt värmebatteri. Vätskeblandningen i batteriet är oftast av etylalkohol, men kan även levereras med andra medier.

Läs mer om GreenMaster-C-T och Air-Sites andra luftbehandlingsaggregat i produktkatalogen under fliken "Mer information", bland dokumentationen nedanför eller kontakta Air-Site för offertförfrågan.

 

Dokumentation GreenMaster C-T


  Benämning Uppladdad
Ladda ner användarmanual GreenMaster Användarmanual 2017.1 (SE) 2017-02-24
Ladda ner transport- och installationmanual GreenMaster Transport- och installationmanual 2017.1 (SE) 2017-02-17
Ladda ner servicemanual GreenMaster Servicemanual 2017.1 (SE) 2017-02-17

 

Nedladdningsbara programfiler


  Benämning Uppladdad
Ladda ner setupformulär Mjukvara för GMC-T v1.02 2017-12-16
Ladda ner Visual Viewer Visual Viewer v1.0 (Installationsprogram för setupformulär) 2017-02-17

Kringlaskolan Södertälje

Kringlaskolan Södertälje

NIBE AirSite levererade luftbehandlingsaggregatet till Kringlaskolan i Södertälje när ombyggnad och renovering gjordes under 2015. Leveransen bestod av ett GreenMaster-XXL-6-aggregat för ett luftflöde av 3 m3/s.

Luftbehandlingsaggregat

NIBE AirSites luftbehandlingsaggregat GreenMaster finns i 13 st standardstorlekar och levereras med energieffektiva, miljövänliga EC-motorer. Luftflöden från 0,1 m3/s till 16 m3/s på våra standardmodeller. Kundanpassade luftbehandlingsaggregat (GM-S) kan konstrueras för ännu högre flöden. Spjäll, filter aggregathölje m.m. enligt produktkatalogen under fliken "Mer information".

Brandfunktioner

Alla aggregat från NIBE AirSite kan hantera upp till 15 stycken spjällmoduler kopplade via SIOX-fältbuss vilket ger varje styrenhet möjlighet att styra upp till 30 stycken brandspjäll. Detta är en standardfunktion i NIBE AirSites programvara och det enda som tillkommer är spjällmoduler, vilket kan innebära stora besparingar mot att ha ett separat styrsystem för brandfunktioner.

Följ NIBE AirSites snabbvalsdiagram för att snabbt och räkna ut vilken GreenMaster-storlek som passar bäst för Ert projekt. Beräkningar och aggregatdata erhålls via NIBE AirSites aggregatvalsprogram Air-Site GreenMaster Application. Ladda ner programmet här »

Luftbehandlingsaggregat diagram

Stora Teatern, Göteborg

Air-Sites luftbehandlingsaggregat på Stora Teatern

NIBE AirSite levererade 2st specialanpassade GM-S Luftbehandlingsaggregat till Stora Teatern i Göteborg 2016. Ventilationsentreprenör var Ventilationskontroll Aeolus AB.

Stora Teatern, Gothenburg

Air-Sites luftbehandlingsaggregat på Stora Teatern

NIBE AirSite delivered 2 custom-made GM-S air handling units to Stora Teatern ("The Big Theathre") in Gothenburg 2016. Ventilation contractor was Ventilationskontroll Aeolus AB.

Referenser

NIBE AirSite AB har levererat flera tusen fläktar och aggregat sedan företaget startades.

I denna referensavdelning vill vi visa upp några av våra höjdpunkter och milstolpar genom åren.